MENU

Disciplines

Kerndoelen primair onderwijs

Op veel basisscholen wordt gewerkt aan het vormgeven van het onderwijs, bijvoorbeeld door het verbeteren van de samenhang tussen leergebieden. De kerndoelen voor het primair onderwijs zijn daarbij vaak leidraad.

Deze kerndoelen geven de wettelijke kaders voor de kern van de onderwijsinhoud. Kerndoelen laten op hoofdlijnen zien wat belangrijk wordt gevonden om kinderen mee te geven in het primair onderwijs. De inhoud is in de kerndoelen niet heel precies omschreven. De wetgever geeft op die manier scholen de mogelijkheid om zelf invulling te geven aan de inhoud van het onderwijs.

De kerndoelen zijn geordend in zeven domeinen:

  1. Nederlands
  2. Engels
  3. Friese Taal
  4. Rekenen en wiskunde
  5. Orientatie op jezelf en de wereld
  6. Kunstzinnige orientatie
  7. Bewegingsonderwijs

In het project Tussendoelen & leerlijnen (TULE) van het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) zijn de kerndoelen van alle gebieden uitgewerkt. Het is een handreiking aan leraren, maar ook aan studenten, leemiddelenontwikkelaars, opleiders en begeleiders, inpecteurs en anderen die bij het basisonderwijs betrokken zijn.

Veel scholen zijn bezig met onderwijsvernieuwingen. Leerkrachten zijn zich er steeds meer van bewust dat kinderen op verschillende manieren leren en zoeken naar manieren om zoveel mogelijk kinderen aan te spreken. Cultuur kan daar een grote rol bij spelen. Cultuur betreft daarom niet enkel het gebied kunstzinnige orientatie, maar kan ook taalontwikkeling, ruimtelijk inzicht, natuurkundig inzicht, eigenlijk alle gebieden ondersteunen. Dit wordt heden ten dage nog steeds onderschat.

De kerndoelen zeggen alleen iets over wat bereikt moet zijn aan het einde van groep 8, de weg daar naar toe kan op vele manieren. Een cultuurproject kost tijd, maar kan lesstofvervangend zijn en dient vele doelen. Door een goede culturele activiteit in te passen in het schoolcurriculum wordt lesstof concreet. Kinderen leren veel van en door cultuurprojecten, een extra reden om flexibel met de methode om te gaan en eigen keuzes te maken.